Home Expertisecentrum Anderhalvelijnszorg

De fysiotherapie in Nederland is in beweging. Aan fysiotherapeuten worden steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van kennis van de medische basiswetenschappen, interdisciplinaire samenwerking, communicatie, academische en wetenschappelijke vaardigheden. We voorzien een steeds verdere academische ontwikkeling waarbij intensievere samenwerking met zorgprofessionals binnen en tussen de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg (‘anderhalvelijns zorg’) van doorslaggevend belang gaat zijn voor het leveren van effectieve, efficiënte en veilige zorg aan patiënten met aandoeningen van het musculoskeletale systeem.

Toekomst fysiotherapie: nieuwe rol voor masters fysiotherapie

In angelsaksische landen zijn al rollen weggelegd voor Master fysiotherapie met betrekking tot het verwijzen voor aanvullend onderzoek in de tweede lijn, het beperkt voorschrijven van medicatie, het injecteren etc. De competenties die noodzakelijk zijn voor deze veranderende beroepsrol kunnen doorgaans niet worden verworven in de basisopleiding fysiotherapie of aanvullende (master)opleidingen. SOMT University of Physiotherapy is van mening dat ook de fysiotherapie in Nederland naar een dergelijke Extended Scope-situatie kan en moet doorgroeien en wil hierin de voortrekkersrol op zich nemen.

Expertisecentrum anderhalvelijns zorg

SOMT University of Physiotherapy stelt zich op als expert op het gebied van anderhalvelijns zorg fysiotherapie in Nederland en heeft daarnaast een leerlijn Anderhalvelijnszorg: Gericht Verwijzen ontwikkeld.
De cursus wordt jaarlijks per september aangeboden. Vindt alle informatie over de cursus in de Nascholingskalender.

Om later in het kwaliteitsregister te komen van anderhalvelijnszorg dienen deze competenties verworven te worden na de masteropleiding. Verworven competenties op dit vlak vóóraf tijdens de masteropleiding zullen niet meetellen voor toelating in dit kwaliteitsregister (zie statuten vereniging NVES extended scope).