Home Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk en daarom gaat SOMT University of Physiotherapy zorgvuldig om met uw gegevens. SOMT University of Physiotherapy, gevestigd aan Softwareweg 5, 3821 BN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.somt.nl

Softwareweg 5
3821 BN Amersfoort

+3133-4560737

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, wilt u meer weten over hoe SOMT University of Physiotherapy omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van SOMT University of Physiotherapy. Hij is te bereiken via fg@somt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SOMT University of Physiotherapy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • bank- en betaalgegevens;
 • studiekeuze, -voortgang en andere studie-gerelateerde gegevens;
 • eventueel persoonlijke ervaringen in het geval van een consult bij een studieadviseur;
 • inloggegevens (zoals SOMT ID).

SOMT University of Physiotherapy verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van die verwerking. Ook zal de verwerking van persoonsgegevens op de voor betrokkenen minst ingrijpende wijze plaatsvinden. SOMT University of Physiotherapy volgt de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek .

De Directie van SOMT University of Physiotherapy is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen SOMT University of Physiotherapy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SOMT University of Physiotherapy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

SOMT University of Physiotherapy verwerkt bijzondere persoonsgegevens enkel wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SOMT University of Physiotherapy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. onderwijsdoeleinden, zoals het uitvoeren, bijstellen, controleren en handhaven van interne en externe onderwijsprocessen, waaronder de aanmelding, inschrijving en uitschrijving van studenten, cursisten en alumni, het aanbieden van onderwijs, het verzorgen van tests, examens en tentamens, het aanbieden van faciliteiten, zorgen voor fraudepreventie en het opstellen en uitvoeren van onderwijs gerelateerd beleid;

b. onderzoeksdoeleinden, zoals het uitvoeren, bijstellen, controleren en handhaven van intern en extern (contract)onderzoek, waaronder het adviseren, faciliteren en uitvoeren van het onderzoek, fraudepreventie en het opstellen en uitvoeren van onderzoek gerelateerd beleid;

c. administratieve doeleinden, zoals het uitvoeren, bijstellen, controleren en handhaven van de met het huidige, aanstaande of voormalige dienstverband verband houdende processen, zoals human resource management, financiële administratie, informatietechnologie, fraudepreventie en het opstellen en uitvoeren van centraal en decentraal beleid;

d. contractuele doeleinden, zoals het aangaan, uitvoeren en beëindigen van overeenkomsten met opdrachtgevers, opdrachtnemers, samenwerkingspartners, leveranciers of afnemers;

e. financiële doeleinden, zoals het berekenen en innen van collegegeld, examengeld en andere financiële bijdragen, maar ook het bieden van financiële en administratieve ondersteuning;

f. welzijnsdoeleinden, zoals het verzorgen van advies, begeleiding en ondersteuning en het anderszins bijdragen aan welzijn;

g. marketingdoeleinden, zoals relatiebeheer, het voorbereiden, verzenden en ontvangen van informatie en het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten;

h. overige doeleinden, zoals het voldoen aan (andere) wettelijke voorschriften of bindende aanwijzingen, historische en statistische doeleinden en de beveiliging van eigendommen, personen, terreinen en gebouwen.

Binnen SOMT University of Physiotherapy worden persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen verwerkt

Tussen haken is aangegeven bij welke doeleinden deze grondslagen een rol zullen spelen:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor één of meer van bovenstaande doeleinden (welzijns-, marketing- en overige doeleinden);

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene precontractuele maatregelen te nemen (onderwijs-, onderzoeks-, administratieve en contractuele doeleinden);

c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke taak of plicht van SOMT University of Physiotherapy (onderwijs-, onderzoeks-, administratieve en financiële doeleinden);

d. de verwerking is noodzakelijk om een publieke taak uit te voeren (onderwijs-, onderzoeks- en welzijnsdoeleinden);

e. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SOMT University of Physiotherapy of van een derde (alle doeleinden).

Geautomatiseerde besluitvorming

SOMT University of Physiotherapy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SOMT University of Physiotherapy) tussen zit.

Bewaartermijnen / vernietigingstermijnen per soort gegeven

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Persoonsgegevens dienen na het verlopen van de bewaartermijn buiten het bereik van de actieve administratie gebracht te worden. SOMT University of Physiotherapy zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen of, indien de persoonsgegevens bestemd zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, adequaat archiveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

SOMT University of Physiotherapy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SOMT University of Physiotherapy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SOMT University of Physiotherapy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Lijst van (niet limitatieve) derden aan wie SOMT University of Physiotherapy persoonsgegevens doorgeeft

 • DUO
 • Overheidsinstellingen
 • Gemeenten
 • Belastingdienst
 • Stage bedrijven/organisaties
 • Studievereniging

Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

SOMT University of Physiotherapy verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden die zich bevinden in een land buiten de Europese Unie indien dat land in zijn geheel of dat bedrijf/ die instelling specifiek een passend beschermingsniveau waarborgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SOMT University of Physiotherapy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SOMT University of Physiotherapy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Lees meer over hoe Google uw persoonlijke data gebruikt die worden verzameld via deze website. Een overzicht van de cookies is te vinden in onze cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOMT University of Physiotherapy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@somt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SOMT University of Physiotherapy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SOMT University of Physiotherapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@somt.nl