Wil jij je specialiseren tot klinisch specialist in de manuele therapie? Volg dan de Masteropleiding Manuele Therapie. In deze opleiding krijg je les van een uniek docententeam, bestaande uit verschillende experts met veel ervaring in het vakgebied. Tenminste 50% van de opleidingstijd is gereserveerd voor praktische vaardigheden. De vele uren oefentijd en de snelle, gerichte feedback op jouw eigen handelen, zorgen ervoor dat je ontzettend snel leert. Doordat je kunt werken met casuïstiek uit je eigen praktijk en doordat je al het geleerde direct kunt toepassen, ervaar je direct voordeel van deze masteropleiding. 

De Masteropleiding Manuele Therapie volg je op onze campus in Amersfoort of op onze locatie bij Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Je kunt in januari én in september starten met deze opleiding. Hier lees je meer over op deze pagina. Ik kom naar de open dag 

Werkveld van een manueel therapeut

De aan SOMT University of Physiotherapy afgestudeerde manueel therapeut werkt in het musculoskeletale domein en onderscheidt zich doordat hij/zij:

  • Een geavanceerd niveau van klinisch redeneren bezit voor het analyseren van complexe gezondheidsproblemen.
  • Redeneert vanuit een bio-psychosociaal perspectief o.b.v. het best beschikbare wetenschappelijke bewijs.
  • Complexe manuele vaardigheden waaronder gewrichtsmobilisaties en manipulaties kan toepassen op gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten.
  • Uitgebreide en specialistische kennis heeft van de aandoeningen en pathologieën van de wervelkolom en de extremiteiten.
  • Klinische en wetenschappelijke vraagstukken signaleert en analyseert door gebruik te maken van de principes van Evidence Based Practice (EBP).
  • Beslissingen neemt op basis van individuele patiëntkenmerken die verder gaan dan richtlijnen en onderzoek.
  • Op betrouwbare wijze data kan verzamelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
  • Hiaten kan signaleren in externe evidentie en die kan vertalen in beantwoordbare onderzoeksvragen.
  • Innovatief handelt en een voorstrekkersrol kan vervullen in (multidisciplinaire) projecten binnen en buiten de eigen praktijk.

Karakteristiek zijn de veelomvattende diagnosestelling en het toepassen van specifieke manueeltherapeutische mobiliserende en manipulerende technieken (waaronder high velocity thrust technieken) aan gewrichten van de wervelkolom en extremiteiten. De rationale voor het therapeutisch handelen wordt onderscheiden in een biomechanische rationale en een neurofysiologische rationale.

Het masterniveau wordt gekenmerkt door het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe wervelkolom-gerelateerde gezondheidsproblemen of orthopedische NMS-problematiek in de extremiteiten. Complexiteit betreft hier veelal problemen en/of contexten waarbij niet kan worden teruggegrepen op bestaande kennis en ervaring en onvoorspelbare situaties waarin zelfstandig verantwoorde strategische keuzes dienen te worden gemaakt. Voorbeelden van complicerende factoren zijn de aanwezigheid van psychosociale factoren, afwijkende biologische factoren ('SCRAP'), multimorbiditeit of multi-site pathologie.

Brede kijk op functioneren van cliënten

De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast anatomische eigenschappen en functies houdt hij/zij ook rekening met andere factoren die de activiteiten en participatie van cliënten beperken. De manueel therapeut gebruikt daarvoor de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) van de World Health Organization. Dit model beschrijft het functioneren van cliënten én de beïnvloedende factoren. De manueel therapeut vertaalt de hulpvraag van de cliënt in terminologie van de ICF.

 

Opleidingsinhoud

De domeinspecifieke leerresultaten zijn gericht op het afleveren van manueel therapeuten die zich bijzonder onderscheiden door specialistische kennis, een geautomatiseerd niveau van manuele vaardigheden en expertise van neuromusculaire aandoeningen inclusief de hoog cervicale wervelkolom. Het ontwerpen van passende diagnostische en therapeutische strategieën op basis van individuele patiëntkenmerken staat centraal (geavanceerd klinisch redeneren). De manueel therapeut analyseert en interpreteert zijn/haar bevindingen in samenhang met persoonlijke en externe factoren.

Docenten

De kwaliteit van de docenten is een bepalende factor voor het niveau van het onderwijs. SOMT University of Physiotherapy investeert daarom in hooggekwalificeerde begeleiding. Skillsdocenten verzorgen het vaardigheidsonderwijs en zijn geselecteerd op hun uitzonderlijk vaardigheidsniveau. Iedere skillsdocent is Master Manuele Therapie en heeft een gedegen klinische ervaring.

Tutoren verzorgen het meer theoretisch gestuurde onderwijs en hebben minimaal een universitaire graad. Zij werken ook in de praktijk. De link met de dagelijkse praktijk is een rode draad in het curriculum, de praktijkervaring van de tutoren biedt daarom een belangrijke meerwaarde.

Lesmethode

Het fundament van competent gedrag van de manueel therapeut op masterniveau wordt gevormd door gespecialiseerde kennis en inzicht in functionele anatomie, pathologie, klinische biomechanica en werkingsmechanismen van manuele therapie.

Naast de gespecialiseerde kennis, zijn specialistische vaardigheden kenmerkend voor het masterniveau. Bij SOMT University of Physiotherapy ligt een accent op het ontwikkelen en trainen van klinische én academische vaardigheden.

Tijdens het vaardigheidsonderwijs wordt aan de hand van herkenbare casuïstiek en onder leiding van ervaren docenten geoefend. De vele uren oefentijd en de snelle, gerichte feedback over het eigen handelen, zorgen voor een grote leercurve. Buiten onderwijscontacttijd worden de geleerde vaardigheden verder getraind in oefengroepen.

Ten aanzien van de wetenschappelijk vaardigheden wordt geleerd om te participeren in de opzet en uitvoering van een wetenschappelijk onderzoeksproject en dienen studenten de resultaten en conclusies hiervan op academische wijze schriftelijk te verwoorden en op kritische wijze te bediscussiëren.

Klinische praktijk

In het onderwijs is casuïstiek sturend, wat wil zeggen dat elke opdracht vertrekt vanuit een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk. De leerstof wordt zo onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk van de individuele student. Relevante casuïstiek kan door de docenten worden ingebracht, maar vaak zal de student zelf een casus uit de eigen praktijk meebrengen.

Toetsing

Het toetsprogramma is gebaseerd op de opbouw en samenhang van het curriculum en garandeert dat alle leerresultaten aan het eind van de opleiding manuele therapie zijn getoetst. Het niveau waarop de toetsen zijn geconstrueerd hangt samen met de (cognitieve en psychomotorische) complexiteit van de stof en de mate van zelfstandigheid die de student moet laten zien. Naar mate het curriculum vordert neemt de complexiteit en gevraagde zelfstandigheid toe.

De competenties die de studenten ontwikkelen tijdens de opleiding zijn gericht op de beroepspraktijk. De toetsing is dan ook voornamelijk praktijkgerelateerd. Er wordt getoetst op kennis en vaardigheden en de competenties om deze te integreren in de praktijk. Bovendien moet de student in staat zijn het handelen te verklaren en te verantwoorden.

Stage

Belangrijk onderdeel van de Master Manuele Therapie zijn de verschillende stages. In de opleiding worden verschillende soorten stages doorlopen: stage in een kliniek, miniklinieken in groepsverband, individuele stages en assistentschappen.

Trajecten

Reguliere masteropleiding in 3 jaar

Als algemeen fysiotherapeut met een bachelordiploma volg je bij SOMT University of Physiotherapy een reguliere driejarige masteropleiding. De driejarige opleiding start altijd in september.

Reguliere masteropleiding in 2,5 jaar

Kun jij een hogere studielast aan? Dan kun je de volledige master Manuele Therapie ook in 2,5 jaar afronden. De totale studielast en kwaliteit is gelijk aan die van het driejarige programma. Door efficiënt, hybride onderwijs met veel persoonlijke begeleiding hebben we een ambitieus maar studeerbaar programma voor je ontwikkeld.

Zowel per september als per januari kun je met het 2,5-jarige programma starten. Wanneer je bent gestart met de opleiding maak je een afspraak met het opleidingshoofd om je ambitieuze leertraject te bespreken.
Lees meer over het behalen van je masterdiploma in 2,5 jaar.

Versneld traject in 2 jaar

Meer informatie volgt. Ik kom naar de open dagStudiedagen en studiebelasting

De reguliere masteropleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC). Voor het 3-jarige programma ligt de studiebelasting op 13 tot 16 uur per week, exclusief stage. De contactdagen van het driejarige programma zijn op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur in Amersfoort. Op locatie Heerlen zijn de contactdagen op vrijdag.

De contactdagen kun je terugvinden aan de rechterkant van deze pagina onder het kopje "Details".

De contactdagen van het 2,5-jarige programma zijn op woensdagen van 09.00 tot 17.00 uur in Amersfoort.

Toelating

Toelating tot de Masteropleiding Manuele Therapie is mogelijk met een door de Nederlandse overheid erkend Bachelordiploma fysiotherapie of een door de Nederlandse overheid erkend diploma Geneeskunde, met BIG-registratie.
Het is wenselijk om werkzaam te zijn in de praktijk, omdat de casuïstiek die in de onderwijsbijeenkomsten wordt gebruikt een continue interactie heeft met de beroepspraktijk.

 Ik kom naar de open dag